Artist

Dwi’n cofio bod gen i obsesiwn ‘da dŵr fel plentyn…

I remember being so obsessed with water as a child…

“Dwi’n cofio bod gen i obsesiwn ‘da dŵr fel plentyn…roedd yr angen i ymdrochi yn llethol. Un tro, pan oedd fy mam wedi ymgolli mewn sgwrs hir ar y ffôn, ac roeddwn i’n rhy ddiamynedd i aros, llenwais i’r bath â dŵr oer (achos doedd gen i ddim caniatâd i ddefnyddio’r tap poeth ar fy mhen fy hunan). Nes ymlaen, aeth hi i’r ‘stafell ymolchi, ac roeddwn i’n eistedd yn y dŵr oer, yn gwbl hapus.”

Mae Jess Allen yn ddawnswraig awyrol ac yn artist cerdded. Mae hi’n byw rhwng cartref ei phlentyndod yn Aberystwyth ac iwrt oddi-ar-y-grid mewn perllan yn Swydd Henffordd. Mae ganddi hi geffyl a chi. Yn wreiddiol, roedd hi’n fiolegydd a graddiodd hi o Brifysgol Aberystwyth gyda PhD mewn genomeg, cyn ail-hyfforddi mewn dawns gyfoes. Yn fwyaf diwedda2. Drop in the Oceanr, enillodd hi MA mewn Gwneud Dawns a Pherfformio o Brifysgol Coventry. Ar hyn o bryd, mae hi’n cwblhau ail PhD mewn cerdded gwledig fel ymarfer eco-weithredol yn y celfyddydau, gydag Ysgoloriaeth Doethurol y Llywydd gan Brifysgol Manceinion. Mae hi wedi gweithio fel swyddog tirwedd mewn llywodraeth leol, darlithydd dawns (dyfeisio’n fyrfyfyr/somateg), hwylusydd y celfyddydau (AHRC Multi-Story Water) ac fel perfformwraig awyrol i Full Tilt Aerial Theatre a chwmnïau dawns integredig Blue Eyed Soul ac EVERYBODY Dance.

“I remember being so obsessed with water as a child…the need to be immersed was overwhelming. Once, when my mother was preoccupied with a long phone conversation, and I was too impatient to wait for her to finish, I ran a cold bath for myself (because I wasn’t allowed to use the hot tap on my own): later, she found me sitting in it quite happily.”

Jess Allen is an aerial dancer and walking artist. She lives between her childhood home in Aberystwyth and an off-grid yurt in a Herefordshire orchard. She has a horse and a dog. Originally a biologist she gained her first PhD from 1. Tilting at Windmills.jpgAberystwyth before re-training in contemporary dance, latterly with an MA in Dance Making and Performance from Coventry. She is currently completing a second PhD in rural walking as an eco-activist arts practice, with a President’s Doctoral Scholarship from the University of Manchester. She has worked as landscape officer for local goverment, dance lecturer (improvisation/somatics), arts facilitator (AHRC Multi-Story Water) and as an aerial performer for Full Tilt and inclusive (disabled/nondisabled) dance companies Blue Eyed Soul and EVERYBODY Dance.

Gwaith arall | Other work

Tilting at Windmills
All in a Day’s Walk
Drop in the Ocean
Trans-missions